İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 06.10.2016 Perşembe günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle -3- yıllığına kiraya verilecektir.
2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı E Blok No:5-6 adresinde kayıtlı işyeri,
Mahmut Çelebi Mahallesi; 147 ada 8 parselde kayıtlı umumi tuvalet ve Kasaplar Çarşısı No:6 adresinde kayıtlı işyeri,
Elbeyli Mahallesi; Hespekli mevkii Halı Saha Sosyal Tesisleri ve Cumhuriyet Caddesi No:73 adresinde kayıtlı lojman,
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 1.Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri ve Hal Sahası 1.Blok No:7 adresinde kayıtlı işyeri,
Derbent Mahallesi; Muhtarlık Binası zemin kat 1 Nolu işyeri,
Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
4-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı E Blok No:5-6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 420,00 TL olup %3 geçici teminatı 454,00 TL’dir.
Mahmut Çelebi Mahallesi; 147 ada 8 parselde kayıtlı umumi tuvaletin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 540.00 TL’dir. Kasaplar Çarşısı No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 240,00 TL olup %3 geçici teminatı 260,00 TL’dir
Elbeyli Mahallesi; Hespekli mevkii Halı Saha Sosyal Tesislerinin aylık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.620,00 TL’dir. Cumhuriyet Caddesi No:73 adresinde kayıtlı lojmanın aylık muhammen bedeli 140,00 TL olup %3 geçici teminatı 152,00 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 1.Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 175,00 TL olup %3 geçici teminatı 189,00 TL’dir. Hal Sahası 1.Blok No:7 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 100,00 TL olup %3 geçici teminatı 108,00 TL’dir.
Derbent Mahallesi; Muhtarlık binası altı No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 55,00 TL olup %3 geçici teminatı 60,00 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 110,00 TL olup %3 geçici teminatı 119,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.