İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 06.10.2016 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.
2-Bayındır Mahallesi : 552 sayılı parselde kayıtlı 3.600,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Çamdibi Mahallesi : 725 sayılı parselde kayıtlı 7.500,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Kutluca Mahallesi : 97 sayılı parselde kayıtlı 5.363,00 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,
Mahmut Çelebi Mahallesi : Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:31 adresinde kayıtlı 73m2 işyeri,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
4-Bayındır Mahallesi : 552 sayılı parselde kayıtlı 3.600,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 60.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.800,00 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi : 725 sayılı parselde kayıtlı 7.500,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 185.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 5.550,00 TL’dir.
Kutluca Mahallesi : 97 sayılı parselde kayıtlı 5.363,00 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 50.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.500,00 TL’dir.
Mahmut Çelebi Mahallesi : Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:31 adresinde kayıtlı 73m2 işyerinin muhammen satış bedeli 226.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 6.780,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.