İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 19.01.2017 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.
2-Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,
727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,
728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Candarlı Mahallesi : 133 sayılı parselde kayıtlı 1.592,00 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,
Dırazali Mahallesi : 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,
343 sayılı parselde kayıtlı 9.500,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Çampınar Mahallesi : 174 sayılı parselde kayıtlı 10.700,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi : 37 ada 124 sayılı parselde kayıtlı 303,97 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,
Elbeyli/Yeni Mahalle : 3900 parselde kayıtlı 137,68 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,
3901 parselde kayıtlı 212,94 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
4-Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 35.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.050,00 TL’dir. 727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 30.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 900,00 TL’dir. 728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 40.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL’dir.
Candarlı Mahallesi : 133 sayılı parselde kayıtlı 1.592,00 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 91.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.745,00 TL’dir.
Dırazali Mahallesi : 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 180.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.400,00 TL’dir. 343 sayılı parselde kayıtlı 9.500,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 180.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.400,00 TL’dir.
Çampınar Mahallesi : 174 sayılı parselde kayıtlı 10.700,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 180.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.400,00 TL’dir.
Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 27.500,00 TL olup %3 geçici teminatı 825,00 TL’dir.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi : 37 ada 124 sayılı parselde kayıtlı 303,97 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 10.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 300,00 TL’dir.
Elbeyli/Yeni Mahalle : 3900 parselde kayıtlı 137,68 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 10.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 300,00 TL’dir.
3901 parselde kayıtlı 212,94 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 15.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 450,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.