İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 25.08.2016 Perşembe günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle -(3)- yıllığına kiraya verilecektir.

2-Beyler Mahallesi; Hüseyin Oktay Sokak No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Yeşil Cami Mahallesi; Belediye mezbaha tesisleri 4.bölüm 1. kısım tüp deposu, Mahmut Çelebi Mahallesi; Belediye İş Hanı zemin kat çay ocağı ve bahçesi, Elbeyli/Kurtuluş Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:43 adresinde kayıtlı işyeri, Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 1.Blok No:4 adresinde kayıtlı işyeri, hal sahasında bulunan lokanta, Tacir Mahallesi; Pazaryeri No:1 adresinde kayıtlı işyeri,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Beyler Mahallesi; Hüseyin Oktay Sokak No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.605,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.733,40 TL’dir.
Yeşil Cami Mahallesi; Belediye mezbaha tesisleri 4.bölüm 1. kısım tüp deposunun aylık muhammen bedeli 130,00 TL %3 geçici teminatı 140,40 TL’dir.
Mahmut Çelebi Mahallesi; Belediye zemin kat çay ocağı ve bahçesinin aylık muhammen bedeli 740,00 TL olup %3 geçici teminatı 799,20 TL’dir.
Elbeyli/Kurtuluş Mahallesi; Cumhuriyet Caddesi No:43 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 580,00 TL olup %3 geçici teminatı 626,40 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 1.Blok No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 220,00 TL olup %3 geçici teminatı 237,60 TL’dir. Hal sahasında bulunan lokanta aylık muhammen bedeli 220,00 TL olup %3 geçici teminatı 237,60 TL’dir.
Tacir Mahallesi; Pazaryeri No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 175,00 TL olup %3 geçici teminatı 189,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.