İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar ve Göl Sahil Caddesi, İlçe Mezarlığı, Elbeyli Mahallesi, Çakırca Mahallesi ve Aydınlar Mahallesi’nde bulunan çam fıstığı kozalaklarının 25.08.2016 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Bayındır Mahallesi : 552 sayılı parselde kayıtlı 3.600,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz, Çamdibi Mahallesi : 725 sayılı parselde kayıtlı 7.500,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz, Ömerli Mahallesi : 2094 sayılı parselde kayıtlı 15.675,00 m2 bağ vasfındaki taşınmaz, Göl Sahil Caddesi, İlçe Mezarlığı, Elbeyli Mahallesi, Çakırca Mahallesi ve Aydınlar Mahallesi’nde bulunan çam fıstığı kozalakları,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Bayındır Mahallesi : 552 sayılı parselde kayıtlı 3.600,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 98.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.940,00 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi : 725 sayılı parselde kayıtlı 7.500,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 185.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 5.550,00 TL’dir.
Ömerli Mahallesi : 2094 sayılı parselde kayıtlı 15.675,00 m2 bağ vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 662.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 19.860,00 TL’dir.
Belediyemize ait Göl Sahil Caddesi, İlçe Mezarlığı, Elbeyli Mahallesi, Çakırca Mahallesi ve Aydınlar Mahallesi’nde bulunan Çam fıstığı kozalakları satış işinin muhammen bedeli 6.360,00 TL olup, %3 geçici teminatı 190,80 TL’dir

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.