İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 28.04.2016 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

1-Yeşil Cami Mahallesi; Mezbaha Tesisleri 1. kısım tüp deposu
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 2.Blok No:12 adresinde kayıtlı işyeri,
Mahmudiye Mahallesi; 530 parselde kayıtlı 3.700,00 m2 tarla, 1733 parselde kayıtlı 10.000,00 m2 tarla, 1814 parselde kayıtlı 17.448,77 m2 tarla
İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır

2-Yeşil Cami Mahallesi; Mezbaha Tesisleri 1. kısım tüp deposunun aylık muhammen bedeli 320,00 TL olup %3 geçici teminatı 345,60 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 2.Blok No:12 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 300,00 TL olup %3 geçici teminatı 324,00 TL’dir.
Mahmudiye Mahallesi; 530 parselde kayıtlı 3.700,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 800,00 TL olup %3 geçici teminatı 72,00 TL’dir. 1733 parselde kayıtlı 10.000,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.500,00 TL olup %3 geçici teminatı 135,00 TL’dir. 1814 parselde kayıtlı 17.448,77 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 2.100,00 TL olup %3 geçici teminatı 189,00 TL’dir.

İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası, Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu, Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.