İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 27.10.2017 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.
2-Eşrefzade Mahallesi: Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parselde kayıtlı Balık Pazarı zemin kat No:1 adresinde 25,00 m² işyeri, Balık Pazarı zemin kat No:2 adresinde 25,00 m² işyeri, Balık Pazarı zemin kat No:3 adresinde 25,00 m² işyeri, Balık Pazarı 1. kat No:15 adresinde 175,00 m² işyeri,
Selçuk Mahallesi : 401 ada 3 sayılı parselde kayıtlı 1.681,00 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,
İnikli Mahallesi : 936 sayılı parselde kayıtlı 19.125,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,
Yörükler Mahallesi : 1005 sayılı parselde kayıtlı 6.650,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Yörükler Mahallesi : 1151 sayılı parselde kayıtlı 140,00 m2 kargir yağhane vasfındaki taşınmaz,
Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz
Mahmut Çelebi Mahallesi : Belediye İş Hanı 1. Kat B Blok No:31 adresinde kayıtlı 73,00 m² işyeri
3- İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Eşrefzade Mahallesi : Eşref Eroğlu Sokak 68 ada 58 parselde kayıtlı Balık Pazarı zemin kat No:1 adresinde 25,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli KDV hariç 85.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.550,00 TL’dir. Balık Pazarı zemin kat No:2 adresinde 25,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli KDV hariç 86.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.580,00 TL’dir. Balık Pazarı zemin kat No:3 adresinde 25,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli KDV hariç 86.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.580,00 TL’dir. Balık Pazarı 1.kat No:15 adresinde 175,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli KDV hariç 130.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 3.900,00 TL’dir.
Selçuk Mahallesi : 401 ada 3 sayılı parselde kayıtlı 1.681,00 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 380.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 11.400,00 TL’dir.
İnikli Mahallesi : 936 sayılı parselde kayıtlı 19.125,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 300.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 9.000,00 TL’dir.
Yörükler Mahallesi : 1005 sayılı parselde kayıtlı 6.650,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 60.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.800,00 TL’dir.
Yörükler Mahallesi : 1151 sayılı parselde kayıtlı 140,00 m2 kargir yağhane vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 15.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 450,00 TL’dir.
Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 16.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 480,00 TL’dir.
Mahmut Çelebi Mahallesi : Belediye İş Hanı 1. Kat B Blok No:31 adresinde kayıtlı 73,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli 100.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 3.000,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.