İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan
1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 01.12.2016 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.
2-Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m²zeytinlik vasfındaki taşınmaz,
727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m² zeytinlik vasfındaki taşınmaz,
728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz,
Candarlı Mahallesi : 255 sayılı parselde kayıtlı 2.000,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz,
Dırazali Mahallesi : 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m² zeytinlik vasfındaki taşınmaz,
343 sayılı parselde kayıtlı 9.500,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz,
Çampınar Mahallesi : 174 sayılı parselde kayıtlı 10.700,00 m² tarla vasfındaki taşınmaz,
Boyalıca/Yeni Mahalle : 155 ada 9 sayılı parselde kayıtlı 216,74 m² tarla arsa vasfındaki taşınmaz,
Kutluca Mahallesi : 97 sayılı parselde kayıtlı 5.363,00 m² çayırlık vasfındaki taşınmaz,
Mahmut Çelebi Mahallesi : Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:31 adresinde kayıtlı 73,00 m² işyeri,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
4-Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m<² zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 55.250,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.658,00 TL’dir. 727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m<² zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 50.800,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.524,00 TL’dir. 728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m<² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 65.700,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.971,00 TL’dir.
Candarlı Mahallesi : 255 sayılı parselde kayıtlı 2.000,00 m<² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 20.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 600,00 TL’dir.
Dırazali Mahallesi : 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m<² zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 243.800,00 TL olup % 3 geçici teminatı 7.314,00 TL’dir. 343 sayılı parselde kayıtlı 9.500,00 m<² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 247.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 7.425,00 TL’dir.
Çampınar Mahallesi : 174 sayılı parselde kayıtlı 10.700,00 m² tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 211.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 6.345,00 TL’dir.
Boyalıca/Yeni Mahalle : 155 ada 9 sayılı parselde kayıtlı 216,74 m² arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 61.500,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.845,00 TL’dir.
Kutluca Mahallesi : 97 sayılı parselde kayıtlı 5.363,00 m² çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 90.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 2.700,00 TL’dir.
Mahmut Çelebi Mahallesi : Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:31 adresinde kayıtlı 73,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli 170.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 5.100,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.