İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 21.04.2017 Cuma günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle -3- yıllığına kiraya verilecektir.
2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı D Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı A Blok No:18 adresinde kayıtlı işyeri,
Yeşil Cami Mahallesi; Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:6 adresinde kayıtlı işyeri,
Mahmudiye Mahallesi; Pazar yeri No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Pazar yeri No:5 adresinde kayıtlı işyeri,
Tacir Mahallesi; Tacir Sokak No:452 adresinde kayıtlı işyeri,
Candarlı Mahallesi; 133 sayılı parselde kayıtlı 1.592,00 m² çayırlık,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
4-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı D Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Konak Çarşısı D Blok No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 230,00 TL olup %3 geçici teminatı 274,00 TL’dir. Konak Çarşısı A Blok No:18 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 245,00 TL olup %3 geçici teminatı 293,00 TL’dir.
Yeşil Cami Mahallesi; Belediye Sanayi Çarşısı 3.Blok No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 325,00 TL olup %3 geçici teminatı 388,00 TL’dir.
Mahmudiye Mahallesi; Pazar yeri No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 140,00 TL olup %3 geçici teminatı 167,00 TL’dir. Pazar yeri No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 140,00 TL olup %3 geçici teminatı 167,00 TL’dir. Pazar yeri No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 140,00 TL olup %3 geçici teminatı 167,00 TL’dir. Pazar yeri No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 140,00 TL olup %3 geçici teminatı 167,00 TL’dir. Pazar yeri No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 140,00 TL olup %3 geçici teminatı 167,00 TL’dir.
Tacir Mahallesi; Tacir Sokak No:452 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 100,00 TL olup %3 geçici teminatı 120,00 TL’dir.
Candarlı Mahallesi; 133 sayılı parselde kayıtlı 1.592,00 m² çayırlığın yıllık muhammen bedeli 800,00 TL olup %3 geçici teminatı 80,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.