İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 24.08.2017 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.
2-Hacı Osman Mahallesi : 347 sayılı parselde kayıtlı 18.200,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın ½ hissesi,
Mustafalı Mahallesi : 549 sayılı parselde kayıtlı 800,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,
Mahmudiye Mahallesi : 30 sayılı parselde kayıtlı 11.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
İnikli Mahallesi : 1049 sayılı parselde kayıtlı 215,00 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,
Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,
Mahmut Çelebi Mahallesi: Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:31 adresinde kayıtlı 73,00 m² işyeri,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Hacı Osman Mahallesi : 347 sayılı parselde kayıtlı 18.200,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın ½ hissesinin muhammen satış bedeli 80.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.400,00 TL’dir.
Mustafalı Mahallesi : 549 sayılı parselde kayıtlı 800,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 87.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.610,00 TL’dir.
Mahmudiye Mahallesi : 30 sayılı parselde kayıtlı 11.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 163.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 4.890,00 TL’dir.
İnikli Mahallesi : 1049 sayılı parselde kayıtlı 215,00 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 31.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 930,00 TL’dir.
Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 20.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 600,00 TL’dir.
Mahmut Çelebi Mahallesi: Belediye İş Hanı 1.Kat B Blok No:31 adresinde kayıtlı 73,00 m² işyerinin muhammen satış bedeli 125.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 3.750,00 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
g-İhaleye iştirak edecek kişi veya tüzel kişiler, ihale şartname bedeli olan 250,00 TL’yi Belediye Gelir Şefliğine yatırarak, ihale öncesi şartname alındı belgesini yanında bulundurmak zorundadır.
6-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.