İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 30.06.2016 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Bayındır Mahallesi : 552 sayılı parselde kayıtlı 3.600,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Boyalıca/Kılıç Mahallesi : 167 ada 57 sayılı parselde kayıtlı 5.972,64 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Çiçekli Mahallesi: 789 sayılı parselde kayıtlı 1.050,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz, 850 sayılı parselde kayıtlı 2.200,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz, 2462 sayılı parselde kayıtlı 2.750,00 m2 çayır vasfındaki taşınmaz,
Dereköy Mahallesi : 1390 sayılı parselde kayıtlı 7.300,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Elmalı Mahallesi : 1146 sayılı parselde kayıtlı 250,00 m2 elma bahçesi vasfındaki taşınmaz, 369 sayılı parselde kayıtlı 127,00 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,
Kutluca Mahallesi : 97 sayılı parselde kayıtlı 5.363,00 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz, 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,
Ömerli Mahallesi : 2094 sayılı parselde kayıtlı 15.675,00 m2 bağ vasfındaki taşınmaz,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Bayındır Mahallesi : 552 sayılı parselde kayıtlı 3.600,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 98.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.940,00 TL’dir.
Boyalıca/Kılıç Mahallesi : 167 ada 57 sayılı parselde kayıtlı 5.972,64 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 290.915,00 TL olup %3 geçici teminatı 8.727,45 TL’dir.
Çiçekli Mahallesi: 789 sayılı parselde kayıtlı 1.050,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 38.375,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.151,25 TL’dir. 850 sayılı parselde kayıtlı 2.200,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 58.210,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.746,30 TL’dir. 2462 sayılı parselde kayıtlı 2.750,00 m2 çayır vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 85.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 2.550,00 TL’dir.
Dereköy Mahallesi : 1390 sayılı parselde kayıtlı 7.300,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 70.000,00 TL olup 53 geçici teminatı 2.100,00 TL’dir.
Elmalı Mahallesi : 1146 sayılı parselde kayıtlı 250,00 m2 elma bahçesi vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 9.760,00 TL olup %3 geçici teminatı 292,80 TL’dir. 369 sayılı parselde kayıtlı 127,00 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 6.145,00 TL olup %3 geçici teminatı 184,35 TL’dir.
Kutluca Mahallesi : 97 sayılı parselde kayıtlı 5.363,00 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 134.510,00 TL olup %3 geçici teminatı 4.035,30 TL’dir. 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 27.470,00 TL olup %3 geçici teminatı 824,10 TL’dir.
Ömerli Mahallesi : 2094 sayılı parselde kayıtlı 15.675,00 m2 bağ vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 659.670,00 TL olup %3 geçici teminatı 19.790,10 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.