İhale ve Satış İlanı


1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 13.10.2017 Cuma günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle 3 yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Beyler Mahallesi; Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası1.Kat No:2 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:3 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:5 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:6 adresinde kayıtlı işyeri,Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:8 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:10 adresinde kayıtlı işyeri,
Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesi, 60 tonluk kantar,
Tacir Mahallesi; Muhtarlık binası 2. kat kahvehane,
Derbent Mahallesi; 1 Nolu Köy kahvehanesi,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Gençlik ve Kültür Merkezi Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
4-Beyler Mahallesi; Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 500,00 TL olup %3 geçici teminatı 596,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:2 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:3 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.100,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.311,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL olup %3 geçici teminatı 835,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:5 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL olup %3 geçici teminatı 835,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:6 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 700,00 TL olup %3 geçici teminatı 835,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.100,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.311,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 715,00 TL’dir. Kılıçaslan Caddesi Belediye Hizmet Binası 1.Kat No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 1.100,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.311,00 TL’dir.
Gürmüzlü Mahallesi; Köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir. 60 tonluk kantarın aylık muhammen bedeli 80,00 TL olup %3 geçici teminatı 96,00 TL’dir.
Tacir Mahallesi; Muhtarlık binası 2.kat kahvehanenin aylık muhammen bedeli 320,00 TL olup %3 geçici teminatı 382,00 TL’dir.
Derbent Mahallesi; 1 Nolu köy kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 555,00 TL olup %3 geçici teminatı 662,00 TL’dir.
5-İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi: ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
6-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.