İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 17.03.2017 Cuma günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle -3- yıllığına kiraya verilecektir.

2-Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 1.Blok No:8 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası 1.Blok No:9 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası 1.Blok No:10 adresinde kayıtlı işyeri, Hal Sahası 1.Blok No:11 adresinde kayıtlı işyeri,
Bayındır Mahallesi; Köy Kahvehanesi,
Yörükler Mahallesi; Köy kahvehanesi,
Dırazali Mahallesi; 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m² zeytinlik,
393 sayılı parselde kayıtlı 2.600,00 m² zeytinlik,
Mecidiye Mahallesi; 481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarla,
Sansarak Mahallesi; 1 sayılı parselde kayıtlı 12.925,00 m² tarla,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 1.Blok No:8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 220,00 TL olup %3 geçici teminatı 262,00 TL’dir. Hal Sahası 1.Blok No:9 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 140,00 TL olup %3 geçici teminatı 167,00 TL’dir. Hal Sahası 1.Blok No:10 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 140,00 TL olup %3 geçici teminatı 167,00 TL’dir. Hal Sahası 1.Blok No:11 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 140,00 TL olup %3 geçici teminatı 167,00 TL’dir
Bayındır Mahallesi; Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.
Yörükler Mahallesi; Köy Kahvehanesinin aylık muhammen bedeli 150,00 TL olup %3 geçici teminatı 179,00 TL’dir.
Dırazali Mahallesi; 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 750,00 TL olup %3 geçici teminatı 75,00 TL’dir.
393 sayılı parselde kayıtlı 2.600,00 m² zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 600,00 TL olup %3 geçici teminatı 60,00 TL’dir.
Mecidiye Mahallesi; 481 sayılı parselde kayıtlı 8.950,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 750,00 TL olup %3 geçici teminatı 75,00 TL’dir.
Sansarak Mahallesi; 1 sayılı parselde kayıtlı 12.925,00 m² tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup, %3 geçici teminatı 100,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.