İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan


1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 17.03.2017 Cuma günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Çiçekli Mahallesi : 2507 sayılı parselde kayıtlı 1.349,00 m2 bağ vasfındaki taşınmaz,
512 sayılı parselde kayıtlı 15.350,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,
Çampınar Mahallesi : 142 sayılı parselde kayıtlı 1.352,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
İnikli Mahallesi : 739 sayılı parselde kayıtlı 1.825,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,
Müşküle Mahallesi : 965 sayılı parselde kayıtlı 412,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. (Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu)
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

6-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.