İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 16.06.2016 Perşembe günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.
2-Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı D Blok No:14 adresinde kayıtlı işyeri,
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 2.Blok No:12 adresinde kayıtlı işyeri, Peronaltı No:14 adresinde kayıtlı işyeri,
Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyeri, Pazaryerinde bulunan kantar,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
4- Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı D Blok No:14 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 305,00 TL olup %3 geçici teminatı 329,40 TL’dir.
Boyalıca Mahallesi; Hal Sahası 2.Blok No:12 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 300,00 TL olup %3 geçici teminatı 324,00 TL’dir. Peronaltı No:14 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 180,00 TL olup %3 geçici teminatı 194,40 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi; Pazaryeri No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 350,00 TL olup %3 geçici teminatı 378,00 TL’dir. Pazaryeri No:4 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 110,00 TL olup %3 geçici teminatı 118,80 TL’dir. Pazaryerinde bulunan kantarın aylık muhammen bedeli 160,00 TL olup %3 geçici teminatı 172,80 TL’dir.
5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.