İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 18.05.2016 Çarşamba günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.
2-Alakaya Mahallesi : 90 parselde kayıtlı 11.550,00 m2 tarla vasfında ki taşınmaz,
Göllüce Mahallesi : 450 Parselde kayıtlı 360,00 m2 zeytinlik vasfında ki taşınmaz, 1611 parselde kayıtlı 100,00 m2 zeytinlik vasfında ki taşınmaz,1612 parselde kayıtlı 275,00 m2 zeytinlik vasfında ki taşınmaz,
Orhaniye Mahallesi: 108 ada 11 parselde kayıtlı 139,78 m2 arsa vasfında ki taşınmaz, 108 ada 13 parselde kayıtlı 125,99 m2 arsa vasfında ki taşınmaz, 108 ada 19 parselde kayıtlı 91,64 m2 arsa vasfında ki taşınmaz, 108 ada 21 parselde kayıtlı 172,89 m2 arsa vasfında ki taşınmaz,
Çamdibi Mahallesi: 725 parselde kayıtlı 7.500,00 m2 tarla vasfında ki taşınmaz,
Çiçekli Mahallesi: 2507 parselde kayıtlı 1.349,00 m2 bağ vasfında ki taşınmaz, 2750 parselde kayıtlı 3.932,00 m2 zeytinlik vasfında ki taşınmaz, 2752 parselde kayıtlı 2.025,00 m2 zeytinlik vasfında ki taşınmaz,
Candarlı Mahallesi: 255 parselde kayıtlı 2.000,00 m2 tarla vasfında ki taşınmaz,
3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Alakaya Mahallesi : 90 parselde kayıtlı 11.550,00 m2 tarla vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 54.870,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.646,10 TL’dir.
Göllüce Mahallesi : 450 parselde kayıtlı 360,00 m2 zeytinlik vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 13.275,00 TL olup %3 geçici teminatı 398,25 TL’dir. 1611 parselde kayıtlı 100,00 m2 zeytinlik vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 3.700,00 TL olup %3 geçici teminatı 111,00 TL’dir. 1612 parselde kayıtlı 275,00 m2 zeytinlik vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 11.800,00 TL olup %3 geçici teminatı 354,00 TL’dir.
Orhaniye Mahallesi: 108 ada 11 parselde kayıtlı 139,78 m2 arsa vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 37.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.110,00 TL’dir. 108 ada 13 parselde kayıtlı 125,99 m2 arsa vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 36.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.080,00 TL’dir. 108 ada 19 parselde kayıtlı 91,64 m2 arsa vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 27.500,00 TL olup %3 geçici teminatı 825,00 TL’dir. 108 ada 21 parselde kayıtlı 172,89 m2 arsa vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 35.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.050,00 TL’dir.
Çamdibi Mahallesi: 725 parselde kayıtlı 7.500,00 m2 tarla vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 115.050,00 TL olup %3 geçici teminatı 3.451,50 TL’dir.
Çiçekli Mahallesi: 2507 parselde kayıtlı 1.349,00 m2 bağ vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 40.200,00 TL olup %3 geçici teminatı 1.206,00 TL’dir. 2750 parselde kayıtlı 3.932,00 m2 zeytinlik vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 116.250,00 TL olup %3 geçici teminatı 3.487,50 TL’dir. 2752 parselde kayıtlı 2.025,00 m2 zeytinlik vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 68.200,00 TL olup %3 geçici teminatı 2.046,00 TL’dir.
Candarlı Mahallesi: 255 parselde kayıtlı 2.000,00 m2 tarla vasfında ki taşınmazın muhammen satış bedeli 23.600,00 TL olup %3 geçici teminatı 708,00 TL’dir


5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.