İhale ve Satış İlanı

İznik Belediye Başkanlığından İlan

Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazlar 18.05.2016 Çarşamba günü saat 15,00’de yapılacak İhaleyle -3- yıl süre ile kiraya verilecektir.

2- Boyalıca/Kılıç Mahallesi; 166 ada 196 parselde kayıtlı 1.663,04 m2 zeytinlik, 166 ada 197 parselde kayıtlı 1.395,58 m2 zeytinlik
Çakırca Mahallesi; 1756 parselde kayıtlı 2.000,00 m2 tarla
Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı E Blok No:1 adresinde kayıtlı işyeri, Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyeri

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.
4- Boyalıca/Kılıç Mahallesi; 166 ada 196 parselde kayıtlı 1.663,04 m2 zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 90,00 TL’dir. 166 ada 197 parselde kayıtlı 1.395,58 m2 zeytinliğin yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 90,00 TL’dir.
Çakırca Mahallesi; 1756 parselde kayıtlı 2.000,00 m2 tarlanın yıllık muhammen bedeli 1.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 90,00 TL ‘dir.
Beyler Mahallesi; Konak Çarşısı E Blok No:1 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 200,00 TL olup %3 geçici teminatı 216,00 TL’dir. Konak Çarşısı E Blok No:7-8 adresinde kayıtlı işyerinin aylık muhammen bedeli 415,00 TL olup %3 geçici teminatı 448,20 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti
b-Tebligat için Türkiye’den adres
c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )
d-İmza Sirküleri.
e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.
f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.
7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.