Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemi, kente ait var olan her türlü bilginin, belirli bir sistem içinde ve teknoloji desteği ile kolayca ulaşılarak kullanılabilir veri haline getirilmesidir.Tanım içinde de görüldüğü gibi, ulaşılamayan ve kullanılamayan bilgi ne kadar önemli olursa olsun kent bilgi sistemi içinde değerlendirilemez.
Günümüzde, ülkemizde ve özellikle kentlerimizde kısa, orta ve uzun vadeli doğru planların yapılabilmesi için kent bilgi sistemine her şeyden önce ihtiyaç vardır. Gerekli finansmanınız olabilir, yatırım için yeterli teknik elemanınız ve donanımınız da olabilir, kent bilgi sisteminiz yoksa doğru karar alarak önceliğine uygun yatırım yapabileceğinizi iddia edemezsiniz. Örneğin okullar ve eğitim dalları, bu dallarda öğrenim gören mevcut öğrenci sayısı ile eğitim çağına gelecek çocuk sayısı ve bunların sosyo kültürel yapısı ile ilgili bilgileriniz ve kentinizin ihtiyaç duyduğu mesleki iş gücü sayısı ile ilgili bilgileriniz, yani kent bilgi sisteminiz yoksa geleceğin eğitim yatırımını doğru olarak planlayamazsınız. Çok daha anlaşılır bir örnek vermemiz gerekirse, yer altı su şebekesi ve su kesici vanaları ile ilgili bilgileriniz yoksa her hangi bir sokaktaki küçük bir su arızasını giderebilmek için bir mahallenin hatta kentin yarısının suyunu kesmek zorunda kalabilirsiniz. Kentin bu günü ve geleceği için doğru planlamaların yapılarak öncelik sırasına göre uygulanabilir doğru kararların alınabilmesi için kent bilgi sistemi nasıl olmalıdır ?
 • Kent bilgi sistemi herkese açık olmalıdır.

 • Kent bilgi sistemine kolayca ulaşılabilmeli ve veriler kolayca alınabilmelidir.

 • Kent bilgi sistemi sürekli olarak güncelleştirilmelidir.

 • Kent bilgi sistemi için öncelikle veriler hazırlanmalıdır.

 • Verilerin kullanımına uygun yazılım ve donanım seçilmelidir.

 • Kent bilgi sistemi içinde en az şu bilgiler olmalıdır;
       

        Kentin tamamının kadastrosu yapılmış olmalıdır:

  • Kentin tamamının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmış olmalıdır.

  • Kentin tamamının numarataj haritası yapılmış ve zeminde numarataj uygulanmış olmalıdır.

  • Kentin tamamının halihazır imar haritası yapılmış olmalıdır.

  • Kentin tamamında kadastro haritası, imar planı ve halihazır imar haritası ile numarataj haritası çakıştırılmış olmalıdır.

  • Kentin tamamının su, kanalizasyon, elektrik, telefon, ulaşım ve sinyalizasyon şebekesi çıkarılmış, numarataj haritası üzerine işlenmiş olmalıdır.

  • Kent nüfusu ve nüfusun tüm özellikleri (cinsiyet, yaş grupları, eğitim, medeni durum, çalışma koşulları, işsizlik durumu, gelir dağılımı, sosyo kültürel durumu ve bunların kent içindeki dağılımı, meslekler v.b.) tespit edilmiş olmalıdır.

  • Kentin ekonomik yapısı (sanayi, ticaret, turizm, hizmet v.b.) ve kent içi dağılımı tespit edilmiş olmalıdır.

  • Kent içi ve ulusal ulaşım durumu (karayolu, demiryolu, deniz ve hava yolu, metro v.b.) tespit edilmiş olmalıdır.

  • Kent bilgi sistemi içinde bulunan her kuruma ait bilgiye ihtiyacı olan diğer kurum, kuruluş ve kişilere kolayca ulaşılabilmeli, bu bilgileri kullanabilmeli, ve kullanılan bu bilgiler resmi belge bilgisi gibi işlem görebilmelidir.

  • Kentte yaşayan herkese (kişiler ve tüzel kişiler) bir kimlik numarası verilmeli, kişilerin tüm kurum ve kuruluşlardaki işlemleri (nüfus, belediye, resmi kurumlar, her türlü vergi, su elektrik, telefon v.b.) bu kimlik numarasına göre kaydedilmeli ve bu numara üzerinden takip edilmelidir.

  • Bilgilerin güncelleştirilmesi, kullanılabilir veri haline getirilmesi, kurumların kısa, orta ve uzun vadeli yatırım programlarının kent bilgi sistemi içinde takip edilmesi, özellikle altyapı programlarının eş zamanlı olarak uygulanması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması konularında kurumlar arası iş birliği mutlaka sağlanmalıdır.

  İznik Belediyesi olarak bu konuda ilk adımlar atılmış ve çalışmalar devam etmektedir. En büyük eksiklik olarak donanım sorunu çözülmüş ve belediyemizin tüm bilgisayar sistemi yenilenmiştir.
     Belediyemizin halen kullanmakta olduğu program için girişimler yapılmış, bu programın kent bilgi sistemine entegre olabilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. E-belediye'ye geçebilmek için öncelikle e-vatandaş yaratılması konusunda çeşitli uygulamalar devam etmektedir.
     Yılların eksikliği olarak ilk kez belediyemizde dijital arşiv çalışmaları başlatılmış ve hızlı bir şekilde veri toplanmaya başlanmıştır. Yine bir ilk olarak meclis toplantıları dijital olarak kayıt altına alınmakta ve isteyen herkes rahatlıkla bu kayıtlara ulaşabilmektedir.