Meclis Kararları

Toplantı Tarihi: 03.10.2017
Toplantı Dönemi: EKİM
Birleşim Sayısı :1
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, DÜNDAR KOYUTÜRK ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR: SÜLEYMAN CANDAR,

Karar Tarihi :03.10.2017
Karar Sayısı : 120
Eylül 2017 ayına ait Meclis Toplantısında alınan kararların özetleri okunarak, mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Karar Sayısı : 121
2018 Mali yılı ve izleyen iki yılın Bütçe Tasarısı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62. maddeleri ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan 2018 Mali Yılı ve izleyen iki yılın Belediye Bütçe gider teklifleri bütçesi ve Belediye gelir bütçesi kararnamelerinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine ve Komisyon raporunun 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da yapılacak olan Ekim 2017 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 122
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2018 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifelerinin Plan Ve Bütçe Komisyonuna havalesine Komisyon raporunun 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da yapılacak olan Ekim 2017 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 123
İlçemiz Şerefiye Mahallesi 265 sayılı parselde kayıtlı 4.200,00 m2 yüzölçümlü İznik Belediyesine ait taşınmazın Belediyemiz Hizmetlerinde kullanılmak amacıyla satışının yapılabilmesi için, 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) Maddesine göre Belediyemiz tarafından yukarıda parseli, yüzölçümü ve vasfı yazılı taşınmazın, satışının yapılmasına, CHP ve MHP üyelerinin red oyuna karşılık AK Parti üyelerinin kabul oylarıyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 124
İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi ekinde sunulan surdışı 1/1000 ölçekli revizyon imar plan tadilatı talepleri ile ilgili dilekçelerin İmar Komisyonuna havalesine Komisyon raporunun 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da yapılacak olan Ekim 2017 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 125
Kasım 2017 ayı meclis toplantısının 7 Kasım 2017 Salı günü saat:15.00’da yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı : 126
İlçemiz Elbeyli Mahallesi H23A05D1B ve H23A05D2A paftalar 517 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı “ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı açıklama raporunun İmar Komisyonuna havalesine, Komisyon raporunun 09 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 09:00’da yapılacak olan Ekim 2017 ayı II. Birleşim Meclis toplantısında görüşülmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı : 127
Darka Tatil Köyü Toplu Yapı Yönetimi tarafından, yaşlı vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere, Belediyemize hiçbir yük getirmeksizin, hibe edilmek istenen 1 Adet 34 NH 3157 plakalı FIAT DOBLO Marka 2015 model KAMYONET (BB Van) BEYAZ-MAVİ Renkli, Motor No:198A30007322693, Şase No:NM4263000O6A45116 aracın, 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. maddesi ile değişik 10. maddesi hükümleri ve aynı kanunun 18.maddesinin g bendi gereğince hibe olarak kabul edilmesine, yapılan oylama sonucu; mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Tarihi :09.10.2017
Toplantı Dönemi : EKİM
Birleşim Sayısı : 2
Oturum Sayısı :1
Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat
Meclis Başkanı Osman SARGIN
BULUNANLAR :Aza; SÜLEYMAN CANDAR RAŞİT ALPTEKİN, MEHMET HIŞTIROĞLU, NECMETTİN ÇÖMEZ, AHMET YILDIRIM, YUSUF BİÇER, ÖNER ERİM, İSMAİL PENCİK, ,İSKENDER ŞEN, İSMAİL UĞUR, MERAL DÖNMEZ,VAHDETTİN KARAMAN, MUSTAFA ERSÖZ , MÜCEHER EGEMEN
BULUNMAYANLAR:DÜNDAR KOYUTÜRK

Karar Tarihi :09.10.2017
Karar Sayısı : 128
2018 Yılı İznik Belediyesi Bütçesi
a- Bütçe Kararnameleri madde madde okunarak mevcudun oybirliği ile ,
b-Yılı Gider bütçesini kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının l. Düzeyi, birim bazında kurumsal kodlama yapılmayan kurumlarda ise fonksiyonel sınıflandırmaların l. Düzeyi , mevcudun oybirliği ile ,
c- Yılı Gelir bütçesini ekonomik sınıflandırmanın l. Düzeyi , mevcudun oybirliği ile ,
Olmak üzere 2018 yılı İznik Belediyesi bütçesi 31.000.000,00TL, olarak kabul edilmiştir.

Karar Sayısı :129
5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (f) bendi ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2018 Yılı Hizmet Mukabili Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun Belediye Meclisince yapılan müzakere neticesinde, Plan Ve Bütçe Komisyonu raporunun kabulüne ve vergi, ücret, harç tarifelerinin ekli listede görüldüğü şekilde 2018 Yılında uygulanmasına mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :130
1/1000 ölçekli İznik Surdışı Revizyon Uygulama İmar Planı ve plan hükümleri Revizyonunda askı itirazı için 44 adet dilekçe Belediye İmar Komisyonunca değerlendirilerek, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine göre onaylanmasına ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisine onaylanmak üzere gönderilmesine İmar Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.
Raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 09.10.2017 günlü Ekim Ayı toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı :131
İznik Belediye Meclisinin 03.10.2017 tarih ve 126 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen İlçemiz Elbeyli Mahallesi H23A05D1B ve H23A05D2A paftalar 517 parsel nolu taşınmaz için hazırlanan “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı “ 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili raporun Mecliste görüşülmesi sonucunda; İmar Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisi’nin 09.10.2017 günlü Ekim Ayı II.birleşim toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.


 

Osman SARGIN      Öner ERİM          Necmettin Çömez