Zabıta Yönetmeliği


İZNİK BELEDİYESİ
EMİR VE YASAKLARINI BELİRLEYEN ZABITA YÖNETMELİĞİ
 

A-AMAÇ
Bu yönetmelik, Belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye kanunları ve kanunlarda belirtilen Kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

B-KAPSAM:
Bu yönetmelik İznik Belediyesi ve mücavir alan sınırları içersinde Belediye Kanunları ve diğer kanun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal ve kültürel faaliyetleri gösteren tüm işyerleri ve kent halkını kapsamaktadır

C-YASAL DAYANAK:
Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin b fıkrası, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununun 266. maddesi, , 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Belediyelere yetki veren diğer Kanun, Yönetmelik ve düzenlemelere göre hazırlanmıştır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlar için idari yaptırım tutanağı düzenlenir.Bu yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca İdari para cezası uygulanır.

D-TANIMLAR:
Bu yönetmelikte geçen çeşitli tanım, deyimler ve tesislere ait teknik terimlerin tanımları her bölümün kendi içinde yapılmıştır.

E-HUZUR-SÜKUN-NİZAM-İNTİZAM-SAĞLIK VE EMNİYET İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR:

MADDE 1- Küçük ve orta ölçekli sanayi bölgeleri ile sanayi sitelerinde faaliyet gösteren işyerleri hariç olmak üzere Belediye sınırları dahilindeki tüm işyerlerinin kanun, yönetmelik ve yetkili kurumlarca belirlenen saatler dışında faaliyet göstermeleri yasaktır.

MADDE 2- Resmi Tatil ve Hafta tatili (Pazar) günlerinde, her ne surette olursa olsun etrafı rahatsız edecek şekilde inşaat, tadilat ve hafriyat çalışması yapmak yasaktır.

MADDE 3- Konut bölgesi içinde ve yakın çevresi ile gürültüye hassas diğer bölgelerde yapım işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve makinelerin iş günlerinde 08.00-20.00 saatleri dışında, tatil günlerinde ise Belediyelerden alınacak özel izinler dışında kullanılması yasaktır

MADDE 4- Taşıma vasıtaları ile özel araçlar, su birikintileri, çamurlu ve tozlu yerlerden yavaş bir şekilde geçeceklerdir. Süratli giderek halkın üzerine çamurlu ve pis suları sıçratmak yasaktır.

MADDE 5- Taşıma vasıtaları ile araçlardan sigara izmariti, çöp ve benzeri türü atık maddeler atmak yasaktır.

MADDE 6- Umumun yaralandığı yerlerde motorlu araç trafiğini güçleştirecek ve tehlikeye sokacak şekilde top oynamak, kızakla kaymak, kaykay vb. aletleri kullanmak ve motorlu araçlarla gereksiz yere patinaj yapmak, topluma rahatsızlık vermek yasaktır.
MADDE 7- Yeşil alan ve parklardaki, çimen ve çiçeklerin üzerine oturmak, yürümek, her ne şekilde olursa olsun zarar vermek, ağaçları kırmak ve kesmek yasaktır. Park içlerinde Belediyemizce ayrılan yerler dışında, halkımıza rahatsızlık verecek şekilde motorlu ve motorsuz vasıtaları kullanmak ve kullandırmak yasaktır.

MADDE 8- Fuar alanlarında, meydan ve toplumun yararlandığı yerlerde balon satanlar, seyyar fotoğrafçılık ile insan tartı aletleri vb. işler yapacak olanlar, Belediyeden gerekli çalışma müsaadesi almak zorundadırlar. Çalışma müsaadesi almadan çalışmak ve gösterilen yerlerden başka yerlerde faaliyet göstermek, şikayet verecek hareketlerde bulunmak yasaktır. İlgililerin bu durumlarda çalışma izinleri iptal edilir.

MADDE 9- Belediye Meclis ve Encümenince belirlenen tembih ve yasaklara herkes uymak zorundadır.

MADDE 10- Belediye Zabıta memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkartmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak yasaktır.

MADDE 11- Şehir dahilinde kümes hayvanları, yalnız bahçeli evlerde beslenebilir. Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir.
Dışarı salınmamak kaydıyla, en çok 10 adet kümes hayvanı beslenebilir.

a) Evlerde beslenen evcil hayvanların (kedi, köpek, vb.) Veteriner Müdürlüğünden belgesinin olması ve muayenesinin yapılması zorunludur.
b) Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, çevreye rahatsızlık verecek şekilde güvercin beslemek yasaktır.
c) Meskun mahallerde (evlerde ve bahçelerde) arı beslemek yasaktır.

MADDE 12- Hayvan pazarı dışında hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek yasaktır.
a) Şehir içerisinde ağıl ve ahır yaparak büyük ve küçükbaş hayvan beslemek yasaktır.

b) Müsaade edilen yerler hariç olmak üzere; at arabası ile trafiğe çıkmak ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde kullanmak yasaktır. Atların arka kısmına torba takılması zorunludur.

MADDE 13- Odun, kömür ve benzeri yakacak maddesi satan araçların cadde, sokak ve meydanlarda bekleme ve satış yapmaları yasaktır. Şehir içerisinde perakende olarak odun, kömür satmak yasak olup, sadece Belediyece gösterilen depolardan satış yapılabilir.

MADDE 14- Hayrat çeşmelerden, tabii kaynaklardan evlere ve inşaatlara su almak, araç, çamaşır vb. yıkamak yasaktır.

MADDE 15- Bilumum nakil vasıtalarının sürücüleri zabıta memurlarının el veya düdük ile yaptıkları DUR işaretine uymaya, istenilen belgeleri ibraz etmeye, göstereceği yönlere gitmeye zorunludurlar.

MADDE 16- Belediye sınırları içerisinde boş alanlarda izinsiz olarak eğlence tesisleri kurulamaz.

MADDE 17- Her türlü Belediye mallarına zarar vermek yasaktır. Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.

MADDE 18- Binaların boyanması ve tadilatının yapılması esnasında emniyet tertibatı alınması mecburidir.

Belediyenin lüzumlu gördüğü hallerde binaların dış cephelerinin boyanması veya tamiratının yapılması zorunludur. Belediyece yapılan ihtara ve bu konuda kesilen cezalara rağmen Belediyece öngörülen şekilde boyanmaması ve bakımının yapılmaması halinde masrafları bina sahipleri veya kiracılardan alınmak üzere Belediye tarafından yapılır ve yaptırılır.

MADDE 19- Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı alet kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır.

MADDE 20- Tabiat güzelliğini bozacak umumi yerlerden, dere yataklarından kum-çakıl ve toprak alınması yasaktır.

MADDE 21- İnşaat sahipleri inşaatlarının etrafına, nizama uygun şekilde tahta perde çekip, her türlü emniyet tedbirini almak zorundadırlar.

MADDE 22- Şehrin içindeki arsaların sahipleri tarafından temiz tutulması ve etrafı çirkin olmayacak bir biçimde çevrilmiş olması gereklidir. Bahçe ve arsa içinde caddenin görüntüsünü bozacak nitelikte kulübe şeklindeki yerler, depo, çadır veya buna benzer barakalar bulundurulması yasaktır.
Arsadaki olumsuzluklar arsa sahibi tarafından ihtara rağmen giderilmediği taktirde, Belediye tarafından gerekli düzenlemeler yapılır ve masrafları ilgilisinden tahsil edilir.

MADDE 23- Şehir içerisinde yapılan hafriyat, altyapı, inşaat çalışmaları esnasında açılan çukurlar, işyerleri önünde bulunan çökertme havuzları ile arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu mahzen vb. çukurların üzerini açık bulundurmak, etrafını kapatmamak ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak yasaktır.

MADDE 24- Her işyeri müessese sahibi, işyerinin girişine adı-soyadı ve ünvanı ile yaptığı işi belirtir tabelayı Belediyece alınacak kararlara uygun ve tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur.

MADDE 25- Yerleşim yerlerinde ocak, tandır vb. yapmak arsalarda boş alanlarda çalı, çırpı lastik vb. malzemeleri toplamak, biriktirmek ve yakmak yasaktır.

MADDE 26- Caddeler, meydanlar, çarşılar, şehir giriş ve çıkış güzergahlarının görüntüsünü bozacak şekilde işyerlerinin, mağazaların ön cephelerine satışa sunulan ürünler, yağmur ve güneşten korunma amaçlı branda vb. malzemeler tesis etmeleri, asmaları yasaktır.

MADDE 27- İşyerleri ve binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin, yaya kaldırımından yüksekliği 2.20 metre olacaktır.Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartı ile en fazla 1.5 metre olacaktır.

MADDE 28- Umumi ve Resmi binalara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık alandaki duvar, ağaç, bank vb. yerlere yazı yazmak, pisletmek ayrıca umumi tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarına, meydanlara tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır.

MADDE 29- Kış aylarında binaların saçaklarında tehlike arz eden, Buzları kırmamak, biriken karları yollara yığmak yasaktır

MADDE 30- Şehir dahilinde tüm binalarda; yetkili Kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılması ve bu konuda alınacak Kurul kararlarına uyulması zorunludur. imalathanelerde yetkili kurumlarca yasaklanmış yakıtları kullanmak, çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak yasak olup, soba-baca giderleri çevrenin yapısına ve / veya günün şartlarına uygun biçimde çatı üst seviyesine kadar çıkarılması zorunludur.

MADDE 32- Yaya yolları, cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun izinsiz olarak kazmak, bozmak, üzerine setler yapmak, direk dikmek yasaktır. Tretuvarlar da izinsiz olarak ızgaralı bodrum kapağı vb. açmak yasaktır.

MADDE 33- Binaların yağmur ve su olukları bir boru ile bina alt seviyesine kadar indirilmesi mecburi olup, zorunlu hallerde ana kanalizasyon giderlerine bağlanacaktır.

MADDE 34- Halka rahatsızlık verecek tehlike yaratıcı, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı madde satılması yasaktır. Satışa sunulan bu gibi mallar müsadere edilerek imhası yapılır.

MADDE 35- Tüm işyerleri ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yangın önlemlerini almak zorundadır.

MADDE 36- Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında ve özel talimatlarında gösterilen miktardan fazlasını bulunduramazlar.

MADDE 37- Ahşap binalarda bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, hurda eşyaları izin almadan yakmak yasaktır.

MADDE 38- Binalar yıkılırken etrafa herhangi bir zarar vermemek için gerekli emniyet tertibatı alınacaktır.

MADDE 39- Şehir dahilinde bulunan eski ve tarihi eser durumundaki binaların tehlike arz etmesi durumunda, Belediye teknik birimlerince verilecek raporlara göre emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.

MADDE 40- Kültür mantarı dışında mantar satışı yasaktır. Satışı tespiti edildiğinde; müsadere edilip, imhası yapılmak üzere ilgili birime teslim edilerek, satıcıları cezalandırılır.

MADDE 41- Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. Uymayanlar hakkında tutanak tanzim edilerek toprak, su ve bitki analizlerinin yapılması için ilgili birime sevk edilir.


MADDE 42- Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüm işyeri sahipleri ile çalışanları müşterilerine iyi davranışlarda bulunmak zorundadır.

MADDE 43- Şehir içerisinde kapalı ve açık alanlarda her türlü hurda biriktirip depolamak yasaktır.

MADDE 44- Belediye sınırları içersinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. İzinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek 2 gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek 30 gün içinde geri alınmayan gıda dışı mallar yoksullara verilir.

MADDE 45- Market, bakkal, büfe, tekel bayii vb. yerlerde içki içilmesi içirilmesi, açıkta içki ve tane ile sigara satılması yasaktır.

MADDE 46- Bahçe ve arsalardan cadde ve sokaklara doğru uzanan ağaç dalları sahipleri tarafından gerekli önlem alınarak budanacaktır. Yapmayanlar hakkında yasal işlem yapılmakla birlikte budama işlemi Belediyece yapılıp masrafı ilgilisinden tahsil edilecektir.

MADDE 47- Cadde, sokak ve meydanlarda ( park, yeşil alan ve boş alanlar) mangal, ateş yakmak, çöp vb. atıklar atmak yasaktır.

MADDE 48- Yükleme, taşıma ve boşaltma halkı rahatsız etmeyecek ve çevreye zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır. Bu işlemler yapılırken cadde ve sokaklar uzun süre işgal edilmeyecek, işlem bittikten sonra etraf temiz bırakılacaktır.

MADDE 49- Belediye sınırları içinde sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerleri dışında kalan tüm işyerleri İşyeri Açma Beyanı ( bildiriminde ) bulunmak zorundadır.

F- TEMİZLİK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR:
MADDE 50- Evlerin ve müesseselerin pencere ve balkonlarından halı vb. tozlarını silkelemek, gelip geçenlerin üstüne, kirletecek şekilde hareketlerde bulunmak yasaktır.
MADDE 51- Temizlik aracı geliş saatine kadar herkes çöpünü naylon poşet içinde veya kapalı kaplar içinde muhafaza edecektir. Çöp aracı geçiş saatleri dışında cadde ve sokaklara çöp çıkarmak yasaktır.
MADDE 52- Cadde ve sokakların üzerinde bulunan çöp kutularına, işyerlerinden ve evlerden çıkan çöpleri doldurmak, çöp kutuları ile konteynırları karıştırmak yasaktır.

MADDE 53- Her işyerinde; işyerinin faaliyet türüne uygun şekilde çöp bidonu (konteynır) bulundurulması ve çöplerin bu kutularda muhafazası zorunludur. Çöp bidonları insanları rahatsız etmeyecek yerlere konulur.
MADDE 54- Her ne sebeple olursa olsun, cadde ve sokaklar kirletilemez. Pis suları (sabunlu, çamurlu, kireçli, boyalı vb.) cadde, sokak, meydan vb. Yerlere akıtmak yasaktır.
a) İşyerleri faaliyetleri esnasında işyeri dışında çalışma yaparak (mozaik taşlama, mermer kesme, boya ve vernik atma vb. işler) çevreyi kirletemez, rahatsız edemez.

b) Bina ve işyerinin zemininde şebekeye bağlı ızgaralı gider bulunacaktır. Gideri bulunmayan bina ile işyerlerinde zemin ve merdiven temizliği nemli paspas vb. yöntemlerle yapılacaktır.
c - Kullanılmaz hale gelen veya ihtiyaç fazlası Ev eşyaları, Bahçe pislikleri her hafta Cumartesi günleri Zabıta Müdürlüğüne adres bildirilmesi şartı ile Park Bahçe Ekipleri tarafından kaldırılacaktır.
Belirlenen günün dışında ilgili Malzemeleri dışarıya çıkarak görüntü ve çevre kirliliği yapanlar hakkında İdari Para Cezası ve Yapılan İşin %20 Fazlası ile birlikte Tahsil edilir.

MADDE 55- Her türlü nakliyat esnasında cadde ve sokakları kirletmek yasaktır. Kum, çakıl ve hafriyat nakli esnasında ise araç sahipleri gereken her türlü önlemi almak ve aracın üst kısmını branda veya benzeri bir örtü ile kapatmak zorundadır.

MADDE 56- Şehir dahilinde her ne suretle olursa olsun hayvan gübresi biriktirmek yasaktır.

G- İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATINA VE DENETİMİNE TABİ İŞYERLERİNİN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR:

MADDE 57- Sıhhi işletme ruhsatına tabi bütün işyerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliklerde yer alan sınıflarına ve özelliklerine göre aranılan şartlara haiz olacaktır.
MADDE 58- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalıştırmak yasaktır.
MADDE 59- İşyeri açma ve çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet ile tali faaliyetleri dışında ruhsatına aykırı işleri yapmak yasaktır.
MADDE 60- Teftişe tabi bütün işyerleri genel temizliğini yapmak zorundadır.
MADDE 61- Bilumum teftişe tabi işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına sahip bütün işyerleri Belediyece verilmiş teftiş defterini kontroller esnasında görevli memura vermek mecburiyetindedir. Teftiş defterini ibraz etmeyenler hakkında cezai işlemler yapılır. MADDE 62- Sıhhi işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışan bütün personelin çalışma esnasında iş önlüğü/gömleği giymeleri ve şahsi temizliklerine özen göstermeleri zorunludur.
MADDE 63- Sıhhi işletme ve gıda imalat ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışanlar sağlık muayene cüzdanı almak zorundadır. Sağlık muayene cüzdanı çıkartmadan çalışmak yasak olup her muayene döneminde muayene yaptırmak zorunludur.
MADDE 64- Belediyece verilen veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında müşteriden fazla ücret almak ve talep etmek yasaktır.
MADDE 65- İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde herhangi bir malı herhangi bir sebeple satışa arz etmemek veya saklamak yasaktır. Satıştan imtina edenler hakkında gerekli belgeler düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilir.
MADDE 66- İşyerlerinde satışa sunulan ürünlerin raf ve tezgah fiyatı ile yazar kasa fiyatının aynı olması zorunludur.
MADDE 67- Satışa arz edilen tüm gıda maddelerinin altının veya üstünün aynı kalite ve nitelikte teşhir edilmesi ve satılması zorunludur. Ambalajlı paket mamüllerde; üzerinde belirtilen gramaj altında satılan mallar hakkında gerekli işlemler yapılarak ilgili merciilere bildirilir.
MADDE 68- Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide, simit vb. Noksan gramajlı olarak imal edilmesi ve satılması yasak olup, noksan gramajlı ürünler müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.
MADDE 69- Kar hadleri belirlenmiş mamül satanlar, satışı arz ettikleri malın faturasını ibraz etmek zorundadırlar.
MADDE 70- Fırın ve lokantalar bayram günleri boyunca açık bulundurulacaktır.
MADDE 71- Mezbaha harici hayvan kesmek ve bunu satmak yasaktır. Kaçak kesimde hayvana ait iç organlar beraberinde ise etler Zabıtaca el konulmakla birlikte veteriner hekim muayenesinin neticesine göre işleme tabi tutularak değerlendirilir. İç organları yoksa etler imha edilir.
MADDE 72- Belediye sınırları içersinde büyük küçük her türlü zanaat müesseselerinin tesis ve faaliyetleri G.S.M. Ruhsatlarına tabidir. Ruhsatsız olarak faaliyet göstermek yasaktır.
G.S.M. Ruhsatı almış gıda imalathaneleri aynı Gıda Sicil Belgesi ve Üretim İzni almak zorundadırlar. Bu belgeleri almayan işyerleri gıda üretimine geçemezler.
MADDE 73- İçinde gıda imalatı yapılan imalathaneler Gayrı Sıhhi Müesseselere ilişkin şartlarla beraber bu yönetmeliğin gıda maddeleri yapılan ve satılan yerler hakkındaki umumi hükümlerine tabidir.
MADDE 74- Konut bölgelerindeki işyerlerine soğutucu motor, fan, jeneratör, klima vb. Cihazların çıkardıkları sesler itibari ile; konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde monte edilmeleri ve gerekli ses izolasyon çalışmalarının işyerlerince yapılması zorunludur.
MADDE 75- Kasap dükkanların da etlerin nakliyesi özel donanımlı araçlar tarafından yapılacak olup, otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli yapmak yasaktır.
MADDE 76- Kasap dükkanların da sakatat bulundurulması ve satılması yasaktır.
MADDE 77- Kasap dükkanların da yetkili kurumlardan izin belgesi alınmadan hazır kıyma bulundurulması ve satılması yasaktır. Tespiti halinde müsadere edilir.
MADDE 78- Kasap dükkanların da damgasız ve belgesiz et ve et ürünleri bulundurulmaz. Tespiti halinde müsadere edilir.
MADDE 79- Gıda maddesi satan işyerlerinde yıkanmadan, soyulmadan, pişirilmeden yenen
Gıda maddelerinin açıkta bulundurulması yasaktır.
MADDE 80- Tüm işyerleri haşere (fare, böcek) vb. konusunda gerekli önlemleri almak zorundadır.
MADDE 81- İşyerleri işkolu, faaliyeti ve sınıflarına göre kullandıkları alet, edavat ve malzemelerini temiz, bakımlı ve sağlam olarak bulundurmak zorundadır. ( Kırık tabak, bardak, yırtık ve kirli masa örtüsü, paslı malzeme, eski oyun aletleri vb. )
MADDE 82- Fırınlarda terazi bulundurulması zorunludur.
MADDE 83- Etiketsiz ekmek imal edip satışa sunmak ve sattırmak yasaktır. Tespiti halinde ekmekler müsadere edilerek hayır kurumlarına teslim edilir.
MADDE 84- Ekmek fırınlarında ve bayilerinde ekmek gramajını ve fiyatını belirten levha asılması zorunludur.

H- PAZAR YERLERİ:

MADDE 85- Pazar yerleri ile ilgili hususlar aşağıdaki hükümlere tabidir.
a) Pazarcılar, üreticiler ve diğer esnafın kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları kişilerin her türlü hareketinden sorumlu olup kendi hatası gibi işlem görecektir.
b) Pazarcı, üretici ve diğer esnaf kendilerine tahsis edilen sergi yerini Belediyenin izni dışında devir edemez, kiralayamaz veya herhangi bir amaçla kullandıramaz.
c) Pazarcı esnafı müşterisine iyi ve nazik davranışlarda bulunmak zorundadır.
d) Pazar yerine izinsiz herhangi bir şey çakılamaz. Elektrik direğinden izinsiz elektrik, çeşmelerden hortum takılarak su alınamaz.
e) Yerlere mal serilerek satış yapılması yasaktır.
f) Pazar yeri esnafı kendisine tahsis edilen alana ait işgaliye ücretini görevlilere ödemek zorundadır.
g) Pazarcı esnafı kılıf kıyafetine el ve yüz temizliğine özen gösterecektir. Tek tip kıyafet veya önlük belirlenmesi halinde kendisine tebliğ edildiği günden itibaren gereklerini verilen süre içinde yerine getirmesi zorunludur.
h) Her pazarcı esnafı çöplerini çöp torbasına koyup pazarın bitim zamanında bu çöp torbalarının ağzını bağlayarak serginin yanına uygun bir şekilde bırakır, sergisinin etrafını temizler ve pazarı ondan sonra terk eder. Aksine hareket eden pazarcı esnafı cezalandırılır.
ı) Pazarcı esnafı satışa sunduğu veya Pazar yerine getirdiği malın alış faturasını kontrol esnasında görevli memura ibraz etmek zorundadır.
i) İznik İlçesi hudutları dahilinde kendisinin yetiştirdiği sebze ve meyveleri satan pazarcı esnafın, ziraat odalarından müstahsil belgesi alması ve bu belgeyi her yıl onaylatması mecburidir. Bu belgeyi ibraz edemeyenler hakkında yasal işlem yapılır. Müstahsil olarak mal satışı yapan pazarcıların satış fiyatlarında hal çıkış rayiç fiyatlarına uymaları zorunludur.
j) Pazarcılar kapı önlerini kapatacak, evlere ve dükkanlara giriş çıkışı engelleyecek şekilde sergi kuramazlar ve kendilerine tahsis edilen yerlerin dışına çıkamaz ve taşamazlar.
k) Pazar yerlerinde, pazarın kurulduğu günlerin dışında her ne sebeple olursa olsun herhangi bir eşya bırakmak, sergi açmak, sergi tezgahı bırakmak yasaktır. Bırakılan sergi ve eşyalar Belediyece kaldırılır ve Belediye Encümeninin tespit ettiği miktarda nakliye kaldırma ücreti alınır.
l) Pazar yerinde satış yapacak pazarcı esnafın Belediyece gösterilerek şartlara ve nizamlara uyması, her satıcının kendisine ayrılan yerde satış yapması zorunludur.
m) Pazarcılar, sergi kurdukları pazarın bağlı bulunduğu Zabıta Müdürlüğüne kaydını yaptırmak ve gerekli belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.
n) Pazarcılar, sergilerinin ön kısmına adı-soyadı ve sergi numaralarını belirten tabela asmak zorundadırlar.
o) Pazar yeri esnafı satışa başlamadan önce görevlilerin ikazına gerek kalmadan satışa arz ettiği malların üzerine satış fiyatını gösterir etiket koymak ve
müşterinin görebileceği şekilde muhafaza etmek zorundadır. Etiket üzerine birim fiyat ( kilogram fiyatı, tanesi vb.) yazılması zorunludur.1/2 kg., 250 g., gibi ibareler etiket üzerine yazılmayacak, etiketin arka yüzünde de başka herhangi bir yazı ve rakam bulunmayacaktır.
Ö) Pazar yerlerinde ekmek, tereyağ, yoğurt, pasta, helva, şeker, simit vb. gibi yıkanmadan pişmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır.
p) Pazar yerlerinde gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş yiyeceklerin satılması yasak olup, tespit edildiğinden müsadere edilir.
r) Pazar yerlerine yaz aylarında; 11.00-19.00, kış aylarında 10.00- 17.00 saatleri arasında araçla girilmesi yasaktır. Pazarın kurulduğu günlerde pazarcılar saat 06.00'dan önce herhangi bir mal ve eşyasını getirmeyecek ve yaz aylarında saat 22.00'da kış aylarında ise saat 20.00'da faaliyetlerini sonlandıracaktır.
S) Pazar yerlerinde pazarcılar sadece oturaklı, ibreli veya elektronik terazi kullanacaktır. Yaylı veya asma terazi kullanmak yasaktır.
ş) Pazar yerlerinde tezgah arkasına ve sabit pazarın dış kısmındaki yollara pazarcı araçlarının gelişi güzel park edilerek yaya trafiğini engellemeleri yasaktır.
t) Pazarcılar sattıkları ürünler ile ilgili olarak kanun, yönetmelik ve genelge gibi genel düzenleyici işlemler ile Belediyece çıkarılan başkaca düzenleyici işlemler uymak ve bu doğrultuda düzenleme yapmak zorundadırlar.
u) Çarşamba günü haricinde arife günleri kurulacak pazar yerlerinin kapalı pazar yeri, Belediyemizden ruhsatlı iş yerleri haricinde, Afyon Sultan ve Mustafa Doğan Sokakları (Kapalı Pazar Yeri Köşesinden, Meydan Sokak, Konak Çarşı Köşesi) Mustafa Davarcı ve Alaaddin Mısri Sokakları ( Konak Çarşısı Öğretmen Evin Köşesinden Köylü Pazarı Başlangıcı) arasında Belediye Zabıtası tarafından yer tahsisi yapılan esnaf Tezgah açabilir. Bunun haricinde pazarcı esnafı Tezgah açamaz. Zabıtadan izinsiz Tezgah kuranlar hakkında idari işlem yapılarak, Belediye Encümeni tarafından Çarşamba Pazarında sergi yeri iptal edilir.
ü) Çarşamba, Arife ve Panayır günleri Pazar Yerinde Belediyeden ruhsatlı iş yerleri bulunan esnaflar: İş Yerinin önüne işi ile ilgili işgaliye ücretine ödemek şartı ile Tezgah açabilir bunun dışında üçüncü şahıslara kiraya veremez

GÖL SAHİLİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE 86-Göl sahilinde her türlü motorlu motorsuz vasıtaların ve zirai mücadele tankerlerinin yıkanması yasaktır.
Madde 87- Göl sahilinde her türlü çamaşırın yıkanması ve ağaçlar üzerine asılması yasaktır.
MADDE 87-Göl sahilinde bulunan ağaçlara salıncak kurulması ve ağaçlık içersine vasıta sokulması yasaktır.
MADDE 88-Göl sahilinde Belediyeden izin almadan çadır kurup kamp yapmak yasaktır.
MADDE 89-Göl sahilindeki ağaçların etrafında bulunan tel örgülerin tahrip etmek içeriye hayvan sokmak,otlatmak ve ağaçlara zarar vermek yasaktır
v) 5 Ekim / 9 Ekim Günleri arasında geleneksel olarak kurulan İznik Panayırında yer tahsisleri her yıl 1 ekim günü yeniden yapılır, 1 Ekim Çarşamba gününe denk gelirse yer tahsis işlemi 2 Ekim günü yapılır. Bir önceki yıldan yer ücretinde veya Panayırın düzeninde problem çıkaranlara yer tahsisi yapılmaz.. Pazaryerinin nizam ve intizam kuralları Panayır içinde uygulanır.
MADDE 90-Göl sahilinde hayvan otlatmak;göle hayvan sokmak yasaktır.
MADDE 91-Göl sahilinde halı,kilim vb. şeylerin yıkanması yasaktır.
MADDE 92- Caddelere ve şehri güzelleştiren ağaçlara hiçbir suretle ilan,reklam veya kutu asmak yapıştırmak çivi çakmak yasaktır.
MADDE 93-Ruhsat almadan araba ve otomobiller sokak ve caddelerde ilan yapmak levhaları caddelerin manzarasını bozacak yerlere koymak ve asmak yasaktır.
MADDE 94-Toptan meyve ve sebzelerin sebze ve meyve halinde satılması mecburi olup,hal haricinde şehir içersinde her türlü sebze ve meyvenin toplam alım ve satımı yasaktır.
MADDE 95-Şehir içindeki derelerde tankerle zirai ilaç hazırlamak ve derelere her türlü çöp malzemeleri atmak yasaktır.
MADDE-96 Sokaklara, caddeler, Meydanlara ve bilumum yerlere tükürmek ve sümkürmek yasaktır. Çöp, kağıt, karton vesaire gibi maddelerle kirletmek yasaktır.
MADDE 97-Belediye sınırları içindeki tarihi dokulara (eserlere) zarar vermek yasaktır.

TRAFİK MEVZUATI:
MADDE 98- Şehir içi yollarda, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan kararlara uyulması zorunludur.
MADDE 99- Trafiği düzenlemek amacı ile Belediyece temin ve tesis edilen trafik işaretçi ve levhalarına, ışıklı, sesli trafik lambalarına ve yol çizgilerine riayet etmek zorunludur.
MADDE 100- Yaya ve taşıt yollarında, yayanın ve araçların hareketini zorlaştıracak, trafiği tehlikeye düşürecek ve trafik akışını engelleyecek şekilde araç park etmek yasaktır.
MADDE 101- Toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizliği yapılmamış, döşemeleri yırtık, camları kırık olarak taşımacılık yapmaları yasaktır.
MADDE 102- Şehir içi Belediye otobüs duraklarında, Belediye otobüslerinin haricindeki araçların durması, yolcu alması ve park etmesi yasaktır.
MADDE 103- Taksi ile herhangi bir yere gitmek isteyen müşteriyi, taksi sürücüsü, istediği ve gideceği yere kadar götürmek zorundadır.
MADDE 104- Dolmuşların kurullarca tayin ve tespit edilen güzergahları dışına çıkarak taşıma yapmaları yasaktır.
MADDE 105- Toplu taşıma araçlarının durak yerleri haricinde, yolcu indirip bindirmesi yasaktır.

KALDIRILAN YÖNETMELİK:
İznik Belediye Meclisinin 01.11.1999 Tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen İznik Belediyesi Zabıta Talimatnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

K- YÜRÜRLÜK:
Bu yönetmelik İznik Belediye Meclisinin kabulü, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince ilgili makamın tasdiki ve Belediye İlan panosunda,Belediyemiz Yerel Haber Gazetesinde ve Belediye Web sayfasında yayınından itibaren yürürlüğe girer..

L- YÜRÜTME:
Bu yönetmelik İznik Belediye Başkanı adına İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür

MADDE 95-Şehir içindeki derelerde tankerle zirai ilaç hazırlamak ve derelere her türlü çöp malzemeleri atmak yasaktır.
MADDE-96 Sokaklara, caddeler,
Meydanlara ve bilumum yerlere tükürmek ve sümkürmek yasaktır. Çöp, kağıt, karton vesaire gibi maddelerle kirletmek yasaktır.
MADDE 97-Belediye sınırları içindeki tarihi dokulara (eserlere) zarar vermek yasaktır.

TRAFİK MEVZUATI:
MADDE 98- Şehir içi yollarda, trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak için ilgili kurumlarca alınan kararlara uyulması zorunludur.
MADDE 99- Trafiği düzenlemek amacı ile Belediyece temin ve tesis edilen trafik işaretçi ve levhalarına, ışıklı, sesli trafik lambalarına ve yol çizgilerine riayet etmek zorunludur.
MADDE 100- Yaya ve taşıt yollarında, yayanın ve araçların hareketini zorlaştıracak, trafiği tehlikeye düşürecek ve trafik akışını engelleyecek şekilde araç park etmek yasaktır.
MADDE 101- Toplu taşıma araçlarının iç ve dış temizliği yapılmamış, döşemeleri yırtık, camları kırık olarak taşımacılık yapmaları yasaktır.
MADDE 102- Şehir içi Belediye otobüs duraklarında, Belediye otobüslerinin haricindeki araçların durması, yolcu alması ve park etmesi yasaktır.
MADDE 103- Taksi ile herhangi bir yere gitmek isteyen müşteriyi, taksi sürücüsü, istediği ve gideceği yere kadar götürmek zorundadır.
MADDE 104- Dolmuşların kurullarca tayin ve tespit edilen güzergahları dışına çıkarak taşıma yapmaları yasaktır
MADDE 105- Toplu taşıma araçlarının durak yerleri haricinde, yolcu indirip bindirmesi yasaktır.
106- Toplu Taşıma Araçları belediye Belediye Meclisinin ve diğer yetkili Kurumların belirlediği ücret tarifelerini uygulamak zorundadırlar.

J-UYGULAMADAN KALDIRILAN YÖNETMELİK:
İznik Belediye Meclisinin 01.11.1999 Tarih ve 44 sayılı kararı ile kabul edilen İznik Belediyesi Zabıta Talimatnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

K- YÜRÜRLÜK:
Bu yönetmelik İznik Belediye Meclisinin kabulü, 5393 sayılı Belediye Kanunu gereğince ilgili makamın tasdiki ve Belediye İlan panosunda,Belediyemiz Yerel Haber Gazetesinde ve Belediye Web sayfasında yayınından itibaren yürürlüğe girer.
85. maddenin (u,ü,v,) bendleri, 54. maddenin (c) bendi ve 106. madde İznik Belediye Meclisinin 04.10.2011 tarih 77 sayılı kararı ile Belediye Web sayfasında yayınından itibaren yürürlüğe girer.

L- YÜRÜTME:
Bu yönetmelik İznik Belediye Başkanı adına İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yürütülür

İKİNCİ KISIM :
ÇEŞİTLİ KABAHATLER EMRE AYKIRI DAVRANIŞ

Madde 32 - (1) Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.
(2) Bu madde, ancak ilgili kanunda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir.
(3) 1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine diğer kanunlarda yapılan yollamalar, bu maddeye yapılmış sayılır.